Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren

Terugblik

Op 31 januari gaf Marcel Westerman van het Ministerie van I&W een open college over de publiek-private samenwerking Talking Traffic. De deelnemers hebben inzicht gekregen in de ontwikkeling van publiek-private samenwerking sinds 2013. 

De rolverdeling tussen publieke en private partijen

Een belangrijk resultaat sinds 2013 is het Partnership Talking Traffic, waar binnen een rolverdeling is afgesproken tussen publieke en private partijen. Landelijke Programma’s rondom de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata (Data Top 15) en de landelijke realisatie van de nieuwe generatie VRI (de iVRI) zijn initiatieven die vanuit het Partnership zijn voortgekomen.

Hoe is Talking Traffic opgezet?

Tijdens het college is de technische en functionele opbouw van Talking Traffic toegelicht, mede aan de hand van het zogenoemde het “C3-model”:
  1. Hoe is het gestart?
  2. Hoe is het georganiseerd?
  3. Hoe wordt er gewerkt?
  4. Hoe zijn de verhoudingen?
  5. Welke praktijkervaringen zijn er? - waar kan je tegen aanlopen?
Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de presentatiesheets “nieuwe samenwerkingen publiek-privaat”. 

We werken aan geautomatiseerd wegverkeer maar hoe veilig is het nu?

Alle initiatieven zullen uiteindelijk mede moeten bijdragen aan een situatie, die zich bevindt ergens als “een punt op de horizon”: een vorm van geautomatiseerd wegverkeer (ADAS). Van geautomatiseerd wegverkeer wordt veel verwacht waar het gaat om het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers. Maar dergelijke systemen brengen ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Tijdens het college is hiervoor verwezen naar het document “Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer”. Een onderzoek uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor veiligheid.

Fietsdata hoort bij de Data Top 15

Ook aan de orde kwam het leveren van fietsdata aan wegbeheerders door meerdere private partijen. Fietsdata is een van de data-items gedefinieerd binnen de Data Top 15. Een document met lijst van deelnemende private partijen is op dit moment nog niet openbaar. De beoordeling van inschrijvingen loopt namelijk nog.
Tijdens het college is verwezen naar een aantal documenten. Deze zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Sprekers

Marcel Westerman

Ministerie van I&W

Marcel Westerman

Samenwerkingspartners

Logo Platform WOW
Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?