CHAPLIN

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

In het programma CHAPLIN werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de grondstof in asfalt, bitumen, te vervangen door lignine. Lignine is een bestanddeel van hout en planten, die als reststroom vrijkomt bij de productie van onder andere pulp en cellulose. Het neemt koolstofdioxide op uit de atmosfeer en als het in asfalt verwerkt wordt, legt het dit voor lange tijd vast in de weg. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroenen van de wegenbouw industrie en CO2 reductie. Bovendien bieden we de wegenbouw een alternatieve grondstof. Door verbetering van de raffinageprocessen van aardolie komt de kwaliteit én de beschikbaarheid van het restproduct bitumen steeds meer onder druk te staan.

Stem op dit project

Waar staan jullie met elkaar?

De vervanging van bitumen door lignine is gebaseerd op een zeer innovatieve nieuwe technologie. Dit concept heeft zich nu bewezen en wordt verder opgeschaald en geïndustrialiseerd. Inmiddels zijn ongeveer 25 proefvakken aangelegd op verschillende wegen en met verschillende asfaltsamenstellingen. De hieruit verkregen testresultaten zijn nodig om straks bij aanbestedingen financiële en technische onderbouwingen te kunnen overleggen. Daarnaast wordt goed inzicht verkregen in de overall klimaat- en milieuprestaties van asfalt op ligninebasis. Deze zijn zeer hoopgevend tot nu toe. Uit de berekeningen blijkt dat nu al tot 70% CO2 reductie gerealiseerd kan worden!

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

Een solide en duurzaam alternatief voor traditioneel asfalt op de markt brengen is een grote en belangrijke opgave. Alle deelnemers van het CHAPLIN programma, grote en kleine organisaties, zijn zich ervan bewust dat ze elkaar nodig hebben om binnen afzienbare termijn met onze asfaltmengsels de wegenbouw te vergroenen. De noodzaak om deze technologie samen op te schalen is evident. Verder is de samenwerking cross sectoraal (biobased en wegenbouw): twee werelden die elkaar van nature niet kennen. Zowel uit binnen- als buitenland is grote belangstelling voor CHAPLIN. Nederland loopt voorop in de verduurzaming van de wegenbouw, mede dankzij de unieke samenwerking van onze partners langs de hele waardeketen.

Wie werken er samen?

CHAPLIN staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN. De samenwerking bestaat uit bedrijven (wegenbouwers, asfaltproducenten en lignine leveranciers) en overheden (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten), gesteund door research- en technologiepartijen (Universiteit van Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, TNO, Q8 Research en het Asfalt Kennis Centrum). We ontwikkelen de technologie en stimuleren de marktintroductie om zo een grote bijdrage te leveren aan duurzame wegverharding.

Vragen over dit project?

Joop Groen
Joop Groen
Circular Biobased Delta (CBBD)
Programma directeur

Logo CHAPLIN