WOW-prijs 2021: de nominaties

Acht inspirerende samenwerkingscases uit het weg- vaarweg- en waterbeheer

Robuust plan slibeindverwerking

De Nederlandse watersector kampt met een meerjarig tekort aan verwerkingscapaciteit om het zuiveringsslib uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verwerken. Alle 21 waterschappen, verschillende slibeindverwerkingsbedrijven, het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat verbinden zich nu aan een centrale regie om samen de capaciteitsproblemen op te lossen. 

Klimaatregelen Euvelgunne

Klimaatverandering dwingt de gemeente Groningen om op bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen regenwater van het riool af te koppelen. Samen met de op Euvelgunne gevestigde bedrijven zoekt dit project naar meerwaarde-oplossingen die afgestemd zijn op de behoeften en wensen van elk bedrijf. 

IFD in de GWW - vaste bruggen

Industrieel, flexibel en demontabel (IFD), is een fundamenteel andere manier van ontwerpen en bouwen in de bouwsector. Door de verbindingen tussen de elementen te standaardiseren kunnen kunstwerken flexibel worden opgebouwd en zijn ze demontabel. Op initiatief van onder andere aannemers, ingenieursbureau en overheden zijn er Nederlands Technische Afspraken (NTA) gemaakt om vaste bruggen volgens de IFD principes te realiseren.

Innovatie Proeftuin Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp is sinds 2014 de proeftuin voor de innovaties op gebied van deltatechnologie en water. Studenten doen er onderzoek naar onder andere waterkwaliteit, startups testen er hun vernieuwende ideeën en tegelijkertijd is het een mooi podium om de jaarlijkse 1,5 miljoen bezoekers te informeren over klimaatverandering, watergebruik en de nieuwe duurzame oplossingen in de stad of bij hen thuis.

Samenwerkingsverband Gladheidsbestrijding Zeeland

In Zeeland hebben alle wegbeheerders de handen ineengeslagen om de organisatie, coördinatie en uitvoering van de gladheidbestrijding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars materieel en strooiroutes worden bepaald los van wie de wegbeheerder is.

Verkeersdesk Foodvalley

De verkeersdesk van Foodvalley gaat over samenwerking tussen wegbeheerders binnen de regio om gezamenlijk te werken aan opgaven op het gebied van verkeer en mobiliteit, die we tot voor kort vooral afzonderlijk aanpakten. Zoals bijvoorbeeld sluipverkeer, sturing van verkeer over gewenste routes en de regionale uitwerking van het strategisch plan verkeersveiligheid, het klimaatakkoord, het nationaal toekomstbeeld fiets, de digitaliseringsopgave en de basisgeluidsemissie in het kader van de Omgevingswet. Als onderlegger voor de aanpak van de beleidsopgaven maken we gebruik van de verkeersdesk: een database en kaartviewer met allerlei open data gerelateerd aan verkeer en mobiliteit, ondersteund door een regionaal verkeersmodel.  

AZON - Provinciebrede samenwerking voor planafstemming buitenruimte

Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen met elkaar te delen, zorgen samenwerkingspartners in Zeeland ervoor dat de straat minder vaak open hoeft en inwoners van Zeeland minder overlast ervaren. 

CHAPLIN

In dit programma werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de grondstof in asfalt, bitumen, te vervangen door lignine. Daarmee levert men een belangrijke bijdrage aan het vergroenen van de wegenbouw industrie en CO2 reductie.