Toolkit Agressie en geweld: maatregel 1

Stel een organisatienorm ten aanzien van ongewenst gedrag op. Laat burgers weten wat jouw organisatienorm ten aanzien van ongewenst gedrag is.

Bekijk de website van Agressievrij Werk voor algemene informatie over maatregelen tegen ongewenst gedrag. Op deze website vind je ook het Stappenplan agressie en geweld op de werkvloer, dat helpt bij het aanvullen van bestaande informatie over agressie en geweld binnen jouw organisatie.

Normen bepalen en grenzen vaststellen

Hoeveel agressief gedrag of uitingen tolereren we eigenlijk en wat is strafbaar? Een duidelijk standpunt daarover is belangrijk. Werknemers moeten eenduidig en objectief kunnen uitleggen wanneer gedrag van een burger, patiënt of klant onacceptabel is. Dan staan alle werknemers voor dezelfde waarden en communiceren zij eenduidig naar buiten toe waar de grenzen liggen. Tenminste even belangrijk is het interne draagvlak voor de gedefinieerde normen. Bekijk deze pagina over het bepalen van normen en het stellen van grenzen.

Protocol opstellen

Het agressieprotocol beschrijft wat medewerkers onder agressief en onacceptabel gedrag van klanten of burgers verstaan, welke maatregelen zijn afgesproken om ongewenst gedrag te voorkomen en welke maatregelen gelden tijdens en na afloop van een incident. Op deze pagina zijn voorbeelden van agressieprotocollen te vinden.  

Opstellen van een organisatienorm

Bekijk hier een stappenplan om tot een geaccepteerde, gedragen teamnorm te komen voor het terugdringen van normoverschrijdend (agressie en geweld) gedrag van burgers.

Tips voor het opstellen van beleid omtrent agressie en geweld

Bekijk hier tips voor het ontwikkelen van beleid tegen agressie en geweld binnen de organisatie.

Voorbeeld Protocol omgaan met publieksagressie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Doelstelling van deze notitie is vastleggen van het protocol voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ten aanzien van agressie en geweld. In het bijzonder richt het protocol zich op het raakvlak tussen medewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en burgers.

Arbocatalogus Rijk

Lees in de arbocatalogus Agressie en geweld van A+O Fonds over de definitie van agressie en geweld, de wettelijke vereisten op het gebied van agressie en geweld, de effecten van en afspraken over agressie en geweld, wie er voor de veiligheid zorgt en over de bronaanpak bij het hanteren van maatregelen.

Arbocatalogus Waterschappen

De Arbowet schrijft voor dat organisaties in hun beleid aandacht dienen te schenken aan agressie en geweld (incl. publieksagressie), de risico’s met betrekking tot agressie en geweld goed in kaart moeten brengen, goed afgewogen maatregelen treffen en nazorg bieden. Deze Arbocatalogus geeft aan welke afspraken de sociale partners hebben gemaakt om invulling te geven aan de voorschriften op het gebied van publieksagressie binnen de waterschappen.

Arbocatalogus Gemeenten

De Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 biedt handvatten voor implementatie van de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer (voor gemeenten). In deze catalogus worden handvatten geboden die jouw organisatie of afdeling helpen bij bijvoorbeeld het invoeren van de organisatienorm voor agressie of het uitvoeren van trainingen op basis van leerdoelen.