Landelijk Verkeers Management Beraad (LVMB)

Het LVMB is een samenwerking tussen verschillende beheerders op het gebied van verkeersmanagement.

Landelijk Verkeers Management Beraad (LVMB)

In het LVMB werken wegbeheerders samen aan gemeenschappelijke onderwerpen op het gebied van verkeersmanagement. Vanwege die unieke positie vormen zij een basis voor vernieuwing. In het LVMB worden voor generieke problemen gezamenlijke oplossingen bedacht. Afspraken en besluiten worden vastgelegd en geborgd bij de deelnemende wegbeheerders. Samenwerking zoeken we actief op door aan de voorkant mee te denken in programma’s en projecten ten behoeve van goede borging in de bestaande werkprocessen. Het LVMB richt zich op:

  • het effectief, efficiënt en betrouwbaar uitvoeren van regionaal en stedelijk verkeersmanagement;
  • het omarmen van de voor de wegbeheerders relevante transities en innovaties;
  • kennisuitwisseling op gebied van verkeersmanagement en Smart Mobility.

Aanleiding en doel LVMB

Het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) werd begin 2009 opgericht. Het doel van dit structurele centraal-decentrale overleg was het verkennen, bespreken en uitwerken van gemeenschappelijke onderwerpen op het gebied van (tactisch en operationeel) verkeersmanagement.

Voornaamste reden voor het oprichten van het LVMB was dat in de regionale samenwerkingsverbanden goed werd samengewerkt tussen regionale wegbeheerders, maar dat een regio-overstijgende afstemming ontbrak. Uit het oogpunt van effectiviteit (inhoudelijke afstemming) en efficiëntie (delen van kennis, ervaring en producten) bestond hieraan een gedeelde behoefte.

Deelnemers LVMB

Aan het LVMB nemen Rijkswaterstaat, het DG Bereikbaarheid (DGB) van I&M en decentrale wegbeheerders (provincies en gemeenten) deel in de regio's waar RWS een verkeerscentrale heeft. In een coördinatiegroep, die circa 6 maal per jaar bijeenkomt, worden gemeenschappelijke onderwerpen voorbereid. Deze worden voorgelegd aan de LVMB directeuren, die circa 4 maal per jaar bijeenkomen. Mevrouw Karin Visser, de HID van de RWS dienst Verkeer en Watermanagement (VWM), is de voorzitter van het LVMB. De coördinatiegroep wordt ondersteund door het LVMB Programmabureau.